Polecają:

Program Praktyk

Jestes tu: HOME » Program Praktyk

Praktyki są realizowane na podstawie Modelowego Programu Praktyk, który został opracowany przez g rono ekspertów z dziedziny ekonomii.

Modelowy  program praktyk opracowany został przez 5 ekspertów:

Dr inż. Anetta Waśniewska – adiunkt na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, wykładowca przedmiotów ekonomicznych. Nauczyciel akademickim  od 12 lat (staż pracy 17 lat) takich przedmiotów jak: Mikroekonomia, Makroekonomia, Ekonomia menedżerska, Podejmowanie decyzji menedżerskich itp.

Dr Sebastian Klisz – dr nauk ekonomicznych specjalność zarządzanie, Wykładowca Politechniki Gdańskiej, Inspektor w RDLP Gdańsk,

Mgr Marcin Moszczyński - finansista z ponad 10-letnim doświadczaniem  w prywatnych przedsiębiorstwach, przez ponad trzy lata piastował stanowisko dyrektora finansowego, obecnie zajmuje się kontrolingiem finansowym.

Mgr inż. Jolanta Dykas-Klisz – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych  z 15 – letnim stażem pracy (nauczyciel dyplomowany od 6 lat), z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym 2006 do chwili obecnej – wicedyrektor, od 2010r. dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki we Władysławowie.

Mgr inż. Elżbieta Margas Dzwonnik – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych  z 18-letnim stażem pracy (nauczyciel dyplomowany od 10 lat), z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych 2003-2008 – wicedyrektor, od 2008r. kierownik  kształcenia praktycznego w technikum.

Modelowy Program Praktyk oparty jest na nowej podstawie programowej Rozporządzenia MEN z dnia 7.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawo dach oraz wnioskach nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.

MODELOWY PROGRAM PRAKTYK

dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, instruktorów praktycznej nauki zawodu w zawodach ekonomicznych

PRZEDSIĘBIORSTWA

Praktyka może być zrealizowana w przedsiębiorstwach:

1. produkcyjnych,

2. handlowych

3. usługowych

4. mieszanych, np. produkcyjno-usługowych, handlowo-usługowych.

Główny model funkcjonowania tych firm jest podobny, jednak każda z nich działa w innych warunkach lokalnego środowiska gospodarczego, w oparciu o inny system zarządzania, specyficzną politykę rachunkowości oraz wyodrębnione przez siebie struktury organizacyjne. Wszystko to zależy od wielkości firmy, przedmiotu działalności, zakresu/skali działania, obszaru rynku docelowego, struktury kadrowej, kapitałowej itp.

W realizacji praktyki drugorzędne znaczenie ma przedmiot działalności, procesy technologiczne i ich organizacja, a także procesy pomocnicze, które obejmują właściwe dla danego rodzaju firmy czynności, tj.: przygotowanie produkcji, transport, kontrola jakości, magazynowanie, sprzedaż, marketing itp.

Ważne jest, aby praktykant miał możliwość jak najpełniejszej realizacji programu praktyki pod kątem celowo dobranych zagadnień ekonomicznych. Wskazane jest aby firma posiadała w swoim zapleczu administracyjno-ekonomiczno-księgowym piony, działy lub komórki organizacyjne zapewniające wykonywanie czynności przez praktykanta wskazanych w programie, zapewniając tym samym osiągnięcie celów i efektów projektu „EKONOMISTA”.

Modelowy program praktyk zakłada realizację praktyk w następujących działach:

PION/DZIAŁ/KOMÓRKA ORIENTACYJNA LICZBA GODZIN PRAKTYKI
Sekretariat 8
Zaopatrzenie 16
Marketing 8
BHP 8
Zbyt 8
Kadry 8
Księgowość 24
RAZEM 80 godzin = 10 dni

Kolejność realizacji zadań przewidzianych w każdym z działów jest dowolna, a przydział praktykantów do poszczególnych struktur może być dostosowany do organizacji pracy w danej firmie. Jednak kolejność zadań w danej firmie powinna być kreślona przez opiekuna praktykantów na początku praktyki w planie przejścia praktykanta przez wydziały, tak aby zapewnić realizację praktyk zgodnie z regulaminem stanowiącym integralny element modelowego programu praktyk .

ZADANIA I CZYNNOŚCI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO (PRAKTYKANTA)

Dział Zakres zadań i czynności realizowanych przez BO Orientacyjna liczba godzin
SEKRETARIAT Beneficjent ostateczny:

 1. Poznaje strukturę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa;
 2. Obsługuje sprzęt i urządzenia biurowe;
 3. Obserwuje kontakty z przedsiębiorstwami i instytucjami; występującymi w branży i powiązania między nimi;
 4. Korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 5. Uczestniczy w przygotowywaniu standardowych form korespondencji służbowej;
 6. Obserwuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 7. Obserwuje sposoby gromadzenia i przechowywania dokumentów;
8
ZAOPATRZENIE / ZAKUPY Beneficjent ostateczny:

 1. Obserwuje współpracę firmy z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
 2. Analizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego;
 3. Obserwuje negocjacje warunków porozumień w zakresie dostaw surowców, materiałów, narzędzi i innych środków produkcji;
 4. Zapoznaje się z zakresem spraw związanych z obrotem materiałami;
 5. Sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
 6. Zapoznaje się z rodzajami zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz analizuje stosowane w przedsiębiorstwie wskaźniki rotacji zapasów;
16
MARKETING / PROMOCJA Beneficjent ostateczny:

 1. Identyfikuje działania marketingowe/promocyjne prowadzonej działalności;
 2. Zapoznaje się z metodami i zakresem gromadzonych informacji o rynku;
 3. Analizuje stosowane strategie marketingowe/działania promocyjne;
 4. Obserwuje metody badań statystycznych stosowanych przez firmę oraz określa ich przydatność;
 5. Zapoznaje się i ocenia sposób organizacji pracy w komórce marketingu/promocji;
 6. Analizuje przykładową kampanię marketingową/działanie promocyjne i jej efekty;
8
KOMÓRKA
ds. BHP
Beneficjent ostateczny:

 1. Identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych w poszczególnych działach/komórkach /stanowiskach;
 2. Określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
 3. Zapoznaje się z zasadami organizowania i procedurami udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 4. Zapoznaje się z wymogami organizacji stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 5. Gromadzi informacje na temat stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
8
ZBYT/ DZIAŁ SPRZEDAŻY Beneficjent ostateczny:

 1. Zapoznaje się ze stosowanymi w firmie wybranymi metodami kalkulacji cen sprzedaży;
 2. Zapoznaje się z programami komputerowymi wspomagającymi prowadzenie zbytu;
 3. Uczestniczy w sporządzaniu i kontroli dowodów księgowych oraz kwalifikowaniu ich do księgowania;
 4. Zapoznaje się z formami rozliczeń, które stosuje firma;
 5. Analizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego w zakresie zbytu;
8
KADRY/DZIAŁ PERSONALNY Beneficjent ostateczny:

 1. Zapoznaje się z istniejącymi w firmie regulaminami dotyczącymi pracowników, np. regulaminem pracy, wynagradzania, oceny pracownika itp.
 2. Zapoznaje się z dokumentacją dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
 3. Uczestniczy w obliczaniu przykładowego wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
 4. Uczestniczy w obliczaniu przykładowej zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym;
 5. Analizuje przykładowe listy płac;
 6. Analizuje przykładowe deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
 7. Oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia (wskaźnik fluktuacji, absencji itp.) i wynagrodzeń;
8
KSIĘGOWOŚĆ Beneficjent ostateczny:

 1. Zapoznaje się z organizacją pracy w dziale księgowości oraz zasadami polityki rachunkowości stosowanej w danym przedsiębiorstwie;
 2. Zapoznaje się z planem kont obowiązującym w firmie;
 3. Obserwuje, w jaki sposób firma gromadzi i opracowuje informacje o realizacji zadań poszczególnych działów, niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości;
 4. Ocenia sposób selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 5. Rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej stosowane w przedsiębiorstwie;
 6. Poznaje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej, które wykorzystuje dana firma;
 7. Zapoznaje się z dokumentacją inwentaryzacji dokonywanych w przedsiębiorstwie;
 8. Zapoznaje się ze stosownymi programami komputerowymi wspomagającymi działanie księgowości;
 9. Identyfikuje aktywa i pasywa w danym przedsiębiorstwie;
 10. Obserwuje, w jaki sposób firma stosuje zasady regulujące prowadzenie rachunkowości;
 11. Analizuje strukturę i zakres dostępnego w danej firmie jednostkowego sprawozdania finansowego;
 12. Analizuje sporządzane w danej firmie ewidencje i deklaracje podatkowe i rozliczenia z ZUS;
 13. Zapoznaje się z obiegiem dokumentów księgowych w firmie od momentu wpływu ich do firmy do zaksięgowania na koncie i wypłaty.
24

Celem projektu jest wsparcie 260 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół o profilu ekonomicznym z terenu całej Polski oraz wypracowanie modelu doskonalenia zawodowego do 2014 roku.

Zapoznaj się z pełnym dokumentem Modelowego Programu Praktyk:

Modelowy program praktyk

Weź udział w projekcie, zgłoś się już teraz!

Comments are closed.